طراحي سازمان تفصيلي دانشگاه فردوسي مشهد آغاز گرديد

پيشنهاده طرح مطالعاتي-اجرايي سازمان تفصيلي دانشگاه توسط مديريت منابع انساني و تحول سازماني تدوين گرديد. اين طرح در تاريخ 20/01/96 مورد تصويب هيات رييسه محترم دانشگاه قرار گرفت و مراحل اجرايي آن آغاز گرديده است. در اين طرح‏، واحدهاي سازماني در سطوح بعدي و هم چنين ساختار دانشكده ها، پژوهشكده ها و ساير واحدها تعيين مي گردد. علاوه بر تعيين واحدهاي سازماني و مشاغل از طريق گروه بندي وظايف جاري و جديد، شرح ماموريت واحدها، شرح وظايف مشاغل و تعداد متصديان موردنياز هر شغل تعيين خواهد شد.
طراحي سازمان تفصيلي به منظور هماهنگي با تغييرات راهبردي لازم و پيش نياز فعاليت هايي چون طراحي شرايط احراز مشاغل و سيستم جذب، اصلاح نظام جبران خدمات كاركنان‏‏، بازطراحي نظام ارزيابي عملكرد و غيره مي باشد كه اين خود حاكي از ضرورت و اولويت اين طرح مي باشد. لازم به ذكر است آخرين سازمان تفصيلي مصوب دانشگاه مربوط به سال 1370 مي باشد.