نتایج نظر سنجی شنبه های مدیریتی

 همانطور که مستحضرید از ابتدای سال 1395، هر شنبه مطالبی تحت عنوان "شنبه های مدیریتی" توسطه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه با هدف ترویج فرهنگ و دانش مدیریت در حوزه‌های فردی و سازمانی برای اعضای محترم دانشگاه ارسال می گردد. در همین راستا و با هدف بهبود و ارتقای کیفی مطالب، در اسفند ماه سال گذشته پرسشنامه در اختیار اعضای دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل باستحضار اعضای محترم دانشگاه می رسد:

نمودارهای مربوط به شنبه های مدیریتی Page 1نمودارهای مربوط به شنبه های مدیریتی Page 2نمودارهای مربوط به شنبه های مدیریتی Page 3