تشکیل اولین جلسه شورای نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه

اولین جلسه شورای نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه در روز سه‌شنبه مورخ 12/02/1396 با حضور رئیس محترم دانشگاه‏، معاونین و 3 نفر از اعضای هیأت علمی متخصص در حوزه ارزیابی برگزار گردید. در جلسه مذکور گزارش اقدامات انجام یافته در خصوص نظام ارزیابی جامع دانشگاه توسط جناب آقای دکتر مهارتی مدیر محترم برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه به عنوان دبیر شورا ارائه و نکته نظرات اعضا در این خصوص دریافت گردید.