اسناد فرادستی

رديف نام سند فرادستی
1 شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی  
2 ضوابط ملی آمایش سرزمین  
3 سند چشم‌انداز بيست‌ساله کشور  
4 سند تحول راهبردي نظام آموزش عالي کشور  
5 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور  
6 سند نقشه جامع علمي كشور  
7 سند دانشگاه اسلامی  
8

نقشه مهندسی فرهنگی کشور

(بخش اول- بخش دوم- بخش سوم- بخش چهارم)

9 سياست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقيقات و فناوری)
10 سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور  
11 اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور  
12 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
13 برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور  
14 سند تفصیلی برنامه ششم  
15 طرح آمايش آموزش عالی (در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور)  
16 سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغي مقام معظم رهبری
17
سند جهت گیری های ملی آمایش سرزمین
18
سند راهبردی کشور در امور نخبگان
19 سند جامع روابط علمی بین المللی ایران
20 بیانیه گام دوم انقلاب
21 سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرانی کشور
22 الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت
23 مصوبه فرهنگ عفاف
24 راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف-مجموعه تکمیلی
25 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
26 آمایش آموزش عالی استان(نمونه: خراسان رضوی)
27 سند ملی توسعه استان (نمونه: خراسان رضوی) 
28 سند توسعه اشتغال استان (نمونه: خراسان رضوی)
29 شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی شانگهای
30 شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی سایماگو
31 شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی لایدن
32 شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی   QS
33 شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز
34 شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی وبومتریک
35 شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه بین‌المللی تایوان (NTU)
36 شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی یو مولتی رنک
37 شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌های سبز (گرین متریک)
38 شاخص‌های رتبه بندي دانشگاه‏‏ ها و موسسات تحقيقاتي ايران توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
39 شاخص‌های رتبه بندي دانشگاه‏‏ ها و موسسات تحقيقاتي کشورهای اسلامی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
40 شاخص‌های نظام ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی
41 راهنمای فراسکاتی: دستورالعمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) برای ارزیابی فعالیتهای تحقیق و توسعه
42 راهنمای اسلو: رهنمودهایی برای گردآوری و تغییر داده‌های نو‌آوری
43 برنامه راهبردی یونسکو (2014-2021)
44 برنامه اطلاعات برای همه (IFAP)
45

سازوکارهای اجرایی راهبرد توسعه علوم و فناوری در کشورهای اسلامی توسط آیسسکو (ISESCO)