تشكيل دومين جلسه شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه

دومين جلسه شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 1396/02/26 با حضور رئيس محترم دانشگاه‏، معاونين‏، مدير برنامه، بودجه و نظارت راهبردي (دبير شورا)، مدير دفتر رياست و روابط عمومي و 3 نفر از اعضاي هيأت علمي متخصص در حوزه ارزيابي برگزار گرديد. در جلسه مذكور در خصوص مرجع و سطح ارزيابي دانشگاه و برخي موارد مرتبط با شاخص هاي سند راهبردي دانشگاه بحث و تصميم گيري گرديد.