استقرار سامانه اضافه کار

سامانه اضافه کار اعضای غیر هیات علمی دانشگاه با هدف الکترونیکی‌نمودن فرایند محاسبه و تائید اضافه کار توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع طراحی و پیاده‌سازی شد. طراحی این سامانه با همکاری مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، کارگزینی و رفاه و مرکز فاوا  انجام پذیرفته بود که با پایان برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی، از اردیبهشت سال 96 اجرایی گردیده است.