استقرار سامانه مرخصی اعضای هیات علمی دانشگاه

سامانه مرخصی اعضای هیات علمی دانشگاه با هدف الکترونیکی‌ نمودن فرایند درخواست مرخصی استحقاقی اعضای هیات علمی دانشگاه، توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع طراحی و پیاده‌سازی شد. طراحی این سامانه با همکاری مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، کارگزینی و رفاه و مرکز فاوا و برگزاری جلسات با حوزه های آموزشی صف و ستاد دانشگاه انجام پذیرفته بود که از خردادماه سال 96 اجرایی گردیده است.