انتشار نسخه چاپي سند راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد و سند راهبردي واحدهای ستادی

نسخه چاپي سند راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد و نسخ چاپي سند راهبردي واحدهای ستادی دانشگاه جهت استفاده مدیران در جلسات راهبردي و هرگونه بهره‌برداري مقتضی چاپ و در اختیار آنان قرار گرفت. این نسخ دربردارنده چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌های محوری، اهداف کلان دانشگاه فردوسی مشهد در افق 1399 و ماموریت‌های هر معاونت در قالب شاخص‌های مرتبط با هر هدف می‌باشد.

jeld