کارگاه آموزشی توجیهی نمایندگان محترم واحدهای دانشگاه در خصوص پروژه بازطراحی سازمان تفصیلی

پروژه بازطراحی سازمان تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد از ابتدای سال 1396 در دستور کار معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع قرار گرفته است.
در مرحله نخست این پروژه ماموریت های کلیه واحدهای دانشگاه تدوین و به تصویب هیات رییسه محترم دانشگاه رسید. در ادامه پروژه با استفاده از نتایج پروژه مستندسازی فرایندها پیش نویس بیش از 800 کاربرگ برای احصاء و اعتبار بخشی وظایف موجود شاغلان دانشگاه تهیه و جهت تکمیل طی روزهای آتی در اختیار تمامی شاغلان قرار خواهد گرفت.
 با توجه به اهمیت این مرحله و به منظور تسریع تکمیل اطلاعات کارگاه آموزشی - توجیهی نمایندگان محترم واحدهای دانشگاه در تاریخ 18/04/1396 برگزار گردید و نحوه تکمیل اطلاعات کاربرگ ها تشریح شد. نتایج حاصل از این مرحله پس از اعتبارسنجی نهایی، مبنای برآورد تعداد شاغلان، گروه بندی وظایف، تعریف پست ها ی سازمانی و در انتها تهیه شناسنامه شغل برای هر پست سازمانی خواهد بود.

tafsili1

tafsili2