طراحی و استقرار سامانه پرداخت ماده 27 و 38 در دانشگاه فردوسی مشهد

در راستاي مكانيزه نمودن فعاليت هاي مالي دانشگاه، همچنين تسريع در فرایند درخواست و پرداخت مجوز هاي ماده 27 و 38، با ايجاد كارگروهي متشكل از كارشناسان محترم دفتر معاونت اداري و مالي، مديريت مالي ،مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی و مركز فن آوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه سامانه پرداخت پرسنلي در قالب ماده 27 و 38 طراحی  و بارگزاری گرديد، به نحوي كه با صرف كمترين زمان امكان دريافت مجوز ماده 27 و 38 و پرداخت آن، همچنين ارسال پيامك پرداخت توسط مديريت مالي، تعديل ماليات و گزارش گيري جامع پرداخت هاي پرسنلي فراهم شده است. این سامانه پس از برگزاری جلسه آموزشی برای کلیه عاملین مالی واحدها در اختیار آنان جهت بهره برداری قرار گرفته است.