طراحی و استقرار سامانه پرداخت ماده 27 و 38 در دانشگاه فردوسی مشهد

در راستاي مكانيزه نمودن فعاليت هاي مالي دانشگاه، همچنين تسريع در فرایند درخواست و پرداخت مجوز هاي ماده 27 و 38، با ايجاد كارگروهي متشكل از كارشناسان محترم دفتر معاونت اداري و مالي، مديريت مالي ،مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی و مركز فن آوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه سامانه پرداخت پرسنلي در قالب ماده 27 و 38 طراحی  و بارگزاری گرديد، به نحوي كه با صرف كمترين زمان امكان دريافت مجوز ماده 27 و 38 و پرداخت آن، همچنين ارسال پيامك پرداخت توسط مديريت مالي، تعديل ماليات و گزارش گيري جامع پرداخت هاي پرسنلي فراهم شده است. این سامانه پس از برگزاری جلسه آموزشی برای کلیه عاملین مالی واحدها در اختیار آنان جهت بهره برداری قرار گرفته است.

اطلاعیه ها