برگزاري جلسات كميسيون دايمي و هيات امنا

يازدهمين جلسه كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي در ساعت 17 تا 19:30 روز دوشنبه مورخ 1396/05/16 با حضور اعضا در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل و پس از بحث و بررسي در مورد لوايح پيشنهادي موسسات عضو، براي هر مورد تصميم گيري شد.

هشتمين جلسه هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي در ساعت 14 تا 16:30 روز سه شنبه مورخ 1396/05/17 با حضور اعضا در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل و پس از طرح، بررسي و تبادل نظر اعضا در مورد مصوبات جلسات كميسيون دايمي 96/04/07 و 96/05/16 ، موارد مطروحه به تصويب رسيد.