ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری

تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط ریاست محترم جمهور به تمامی دستگاه ها ابلاغ گردید

دریافت تصویب نامه