نشست مشترک معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع با معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه ولی عصر رفسنجان

جلسه ای با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع و مدیران ذیربط دانشگاه ولی عصر رفسنجان در تاریخ 1396/06/01 با هدف تبادل تجربیات و بررسی نقطه نظرات برگزار گردید.

rafsanjan