برگزاری جلسه هوشمندی رقابتی در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه

درسال‌های اخیر هوشمندی رقابتی در زمره یکی از مفاهیم مدیریت درآمده است و بسیاری از سازمان‌های بزرگ آن را به بخشی از فرهنگ سازمانی خود تبدیل کرده‌اند.

در دنیای امروز کسب هوشمندی رقابتی یکی از الزامات غیرقابل انکار برای اغلب سازمان‌ها است تا بتوانند از طریق کسب اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، و همین‌طور افزایش دانش و ایجاد آگاهی، بر قابلیت‌های خود بیفزایند. در پرتو این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آتی صحنه رقابت به منظور اخذ تصمیمات راهبردی، در پیش روی مدیران نقش می‌بندد. بدون شک سازمان‌های آموزشی و دانشگاهی نیز برای ادامه حیات در محیطی که هر روز با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد بود، نیازمند بکارگیری قابلیت‌های هوشمندی رقابتی و گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی خود می‌باشند.

در همین راستا در دانشگاه فردوسی مشهد جلسه‌ای با حضور جناب آقای دکتر لگزیان معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه، جناب آقای دکتر مهارتی مدیر محترم برنامه و بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه و سرکار خانم دکتر ارسطوپور عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی به عنوان مشاور در زمینه هوشمندی رقابتی در روز دوشنبه مورخ 1396/6/20در محل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع برگزار گردید و در خصوص لزوم استقرار نظام هوشمندی رقابتی در دانشگاه فردوسی مشهد تصمیم‌گیری شد.

photo 2017-09-11 13-10-38