برگزاري جلسه كميسيون دايمي هيات امنا

دوازدهمين جلسه كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي در ساعت 17 تا 19:30 روز دوشنبه مورخ 1396/07/17 با حضور اعضا در محل دفتر رياست دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل و پس از بحث و بررسي در مورد لوايح پيشنهادي موسسات عضو، براي هر مورد تصميم گيري شد.

photo 2017-10-09 18-18-34