برگزاری نشست آینده‌پژوهی در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد

در راستای استقرار نظام هوشمندی رقابتی در دانشگاه فردوسی مشهد، ساعت 9 روز سه‌شنبه 28 آذرماه 1396 نشست شورای راهبری آینده‌پژوهی با حضور جناب آقای دکتر لگزیان معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه، جناب آقای دکتر مهارتی مدیر محترم برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه، جناب آقای دکتر پویا مدیر محترم منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه، جناب آقای دکتر حسینی سنو رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، سرکارخانم دکتر ارسطوپور عضو محترم هیات علمی گروه آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مشاورحوزه هوشمندی رقابتی دانشگاه، جناب آقای دکتر ذوالفقارزاده کرمانی عضو محترم هیات علمی گروه آینده‌پژوهی دانشگاه تهران و جناب آقای قرونه مشاور طرح آینده‌پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این نشست ضمن مرور چالش‌های پیش روی دانشگاه و ضرورت شناخت و درک هرچه بیشتر آینده و ناشناخته‌های فراروی سازمان به منظور بهبود فرایند تصمیم‌گیری و رسیدن به نتایج مطلوب در آینده، طرح آینده‌پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت.