برگزاري دوازدهمین نشست كميته راهبري MIS به منظور بررسي پيشرفت انجام پروژه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

دوازدهمین نشست كميته راهبري سيستم‌هاي اطلاعات مديريت با حضور معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع، مدير محترم برنامه ، بودجه و نظارت راهبردی ، رییس محترم مرکز فاوا و سایر اعضای کمیته برگزار گرديد. در اين نشست مهمترين اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه MIS ، استقرار زیر سامانه برنامه ریزی ، شاخص های ارزیابی عملکرد جامع دانشگاه و استقرار سیستم مانیتورینگ اطلاعات تشريح گردید. در پایان اعضاي محترم كميته راهبري پيشنهادات خود را  به منظور ارایه هرچه بهتر اطلاعات دقیق تر و به روزتر در سیستم MIS مطرح نمودند.