برگزاري اولين جلسه كميته تخصصي بين المللي شدن دانشگاه

در راستاي دستيابي دانشگاه فردوسي مشهد به تراز بين المللي (قرار گرفتن در بين 200 دانشگاه اول جهان) اولين جلسه كميته تخصصي بين المللي شدن دانشگاه در روز چهار شنبه مورخ 13/10/96 با حضور جناب آقاي دكتر لگزيان معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع، جناب آقای دکتر مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی، جناب آقاي دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناوري، سركار خانم دكتر كيوانفر سرپرست محترم دفتر رياست و روابط عمومي، جناب آقاي دكتر آهنچيان مدير برنامه‌ريزي و توسعه آموزش، جناب آقاي دكتر واحديان مدير همكاريهاي علمي بين‌المللي و امور دانشجويان غيرايراني، جناب آقاي دكتر سجادي مدير پژوهشي، جناب آقاي دكتر ملك زاده مدير توسعه و انتقال فناوري، سركار خانم دكتر موذن زاده رئيس اداره دانشجويان بين‌الملل، جناب آقاي دكتر مه پيكر مشاور محترم معاونت پژوهش و فناوري و جناب آقاي محمدي معاون مدير پژوهشي دانشگاه برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن مرور اهميت وافر موضوع ارتقاء تراز بين‌المللي دانشگا‌ه‌هاي كشور براي وزارت عتف و انتخاب دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان يكي از دانشگاه‌هاي برگزيده كشور جهت ارتقاء به تراز بين‌المللي، مهمترين اقدامات صورت گرفته در خصوص بين‌المللي شدن و چالش‌ها و اقدامات پيشِ‌روي دانشگاه در اين خصوص، مورد بررسي قرار گرفت. در پايان اعضاي محترم نقطه‌نظرات و پيشنهادهاي خود را درخصوص بين‌المللي شدن دانشگاه مطرح نمودند.

 IMG 2377

اطلاعیه ها

pic2