"تشكيل چهارمين جلسه شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه"

چهارمين جلسه شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 1396/10/19 با حضور رئيس و معاونان محترم دانشگاه و ساير اعضاي شورا در محل دفتر رياست دانشگاه برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن ارائه گزارش اجراي مصوبات جلسه قبل، در خصوص ساختار و مختصات نظارت و ارزيابي دانشگاه بحث و تصميم گيري گرديد.