برگزاری دومین نشست کمیته تخصصی بین المللی شدن دانشگاه

دومین جلسه کمیته تخصصی بین المللی شدن دانشگاه در روز چهار شنبه مورخ 1396/10/27  در معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن مروری بر مفاهیم و ادبیات موضوع جهانی شدن و بین‌المللی شدن در آموزش عالی در خصوص فرآيند پيشنهادي و ساختار اجرايي بين المللي شدن دانشگاه بحث و تصميم گيري گرديد.

photo 2018-01-20 14-22-22