برگزاری اولین نشست ارایه سازمان تفصیلی دانشکده‌ها

ولین نشست ارایه سازمان تفصیلی دانشکده‌ها در روز چهار شنبه مورخ 1396/11/04 با حضور معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع، مدیر محترم منابع انسانی و تحول سازمانی، مدیر محترم برنامه، بودجه و نظارت راهبردی و روسای محترم دانشکده‌ها و یا نمایندگان ایشان در محل اتاق شورای شماره یک سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گرديد.
در اين جلسه ضمن مروری بر مراحل و اقدامات انجام‌شده در طرح، در خصوص سازمان تفصیلی دانشکده‌ها بحث گرديد.

tafsili