برگزاری سومین نشست کمیته تخصصی ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد

سومین جلسه کمیته تخصصی ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه مورخ 1396/11/11 با حضور اعضا در محل معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع برگزار گرديد. در اين جلسه ضمن ارائه گزارش اجراي مصوبات جلسه قبل، بسته های پیشنهادی  در خصوص آگاهی و تعهد دانشگاهیان نسبت به   ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

photo 2018-02-03 14-41-32