برگزاری چهارمین نشست کمیته تخصصی ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد

چهارمین جلسه کمیته تخصصی ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه مورخ 1396/11/25 با حضور اعضا در محل معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع برگزار گرديد. در اين جلسه ضمن مروری بر مصوبات جلسه گذشته، بسته پیشنهادی ”شناسایی مخاطبان و تاثیرگذاران بر موضوع ارتقای جایگاه بین‌المللی“ مطرح و مورد بحث قرار گرفت.