برگزاري پنجمين نشست كميته تخصصي ارتقاي جايگاه بين المللي دانشگاه فردوسي مشهد

پنجمين جلسه كميته تخصصي ارتقاي جايگاه بين‌المللي دانشگاه فردوسي مشهد در روز چهارشنبه مورخ 1396/12/23 با حضور اعضا در محل معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع برگزار گرديد. در اين جلسه ضمن مروري بر مصوبات جلسه گذشته، در خصوص وظايف و مسئوليت‌هاي معاونت‌هاي آموزشي و پژوهش و فناوري دانشگاه در رابطه با تحقق مطالبات وزارت عتف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

IMG 20180314 125025