برگزاري ششمین نشست كميته تخصصي ارتقاي جايگاه بين المللي دانشگاه فردوسي مشهد

اولین جلسه كميته تخصصي ارتقاي جايگاه بين‌المللي دانشگاه فردوسي مشهد در سال جدید روز چهارشنبه مورخ 1397/02/05 با حضور اعضا در محل معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع برگزار گرديد. در اين جلسه ضمن مروري بر مصوبات جلسه گذشته، در خصوص معیارهای انتخاب منابع انسانی تاثیرگذار بر موضوع و جایگاه فعلی دانشگاه در مسیر بین المللی شدن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

photo 2018-04-25 14-36-28