برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با سامانه مديريت نشست ها و مصوبه هاي هيات امنا (سامان ها)

كارگاه آموزشي آشنايي با سامانه مديريت نشست ها و مصوبه هاي هيات امنا (سامان ها) توسط آقايان پرويز نوري وندي، علي حسيني پور و خانم الهام ستايشي از شركت اكسير تكسان طرف قرارداد پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، در ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ 1397/03/07 با حضور  افراد ذيل در محل سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد، برگزار گرديد و در پايان جلسه مدرسان كارگاه به پرسشهاي حاضرين پاسخ لازم ارائه كردند. ضمنا روساي موسسات گلبهار (با اطلاع قبلي)، نيشابور، تربت حيدريه، گناباد و كاشمر در اين جلسه حضور نداشتند.

 •  آقاي دكتر محمد كافي – رئيس دانشگاه فردوسي مشهد
 • آقاي دكتر سعيد كيوانفر- معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فردوسي مشهد
 • آقاي دكتر علي اصغر بهشتي- رئيس دانشگاه صنعتي قوچان
 • آقاي مهدي واعظي – مدير برنامه، بودجه و بهره وري دانشگاه صنعتي قوچان
 • آقاي دكتر محمدناصر مودودي-رئيس مجتمع آموزش عالي تربت جام
 • آقاي مهندس وحيد شمس آبادي- مدير اداري و پشتيباني مجتمع آموزش عالي تربت جام
 • آقاي دكتر مهدي مكاري- مدير گروه مهندسي آب مركز آموزش عالي كاشمر
 • آقاي دكتر مهدي مهراني راد- مدير حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه نيشابور
 • آقاي ميربلوك -كارشناس امور هيات امناي دانشگاه نيشابور
 • آقاي علي كشميري – مدير طرح و برنامه دانشگاه تربت حيدريه
 • آقاي مهندس حسين  قاسمي – سرپرست معاونت اداري و مالي دانشگاه مهندسي علوم و فناوريهاي نوين گلبهار
 • خانم مهندس فاطمه علي پور- مدير مالي مجتمع آموزش عالي گناباد
 • آقاي محمداسحاق شريفي- مسئول دبيرخانه هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد

IMG 3651

new97