گزارش دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال 1396 (مديران، اعضاي هيات علمي و كاركنان)

هر ساله معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع  اقدام به نيازسنجي آموزشي و بر مبناي آن تدوين تقويم آموزشي مي نمايد. در سال 1396 نيز اين فرايند صورت گرفت و بر اساس آن دوره هاي آموزشي ويژه مديران، اعضاي هيات علمي و كاركنان برگزار گرديد.

گزارش دوره هاي برگزار شده در سال 1396 به شرح ذيل مي باشد.