نخستين بازديد ناظر وزارت عتف در پروژه ”ارتقا 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين‌المللي“ از دانشگاه فردوسي مشهد

جناب آقاي دكتر سليمي، ناظر محترم وزارت عتف در پروژه ”ارتقا 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين‌المللي“و عضو هيات علمي دانشگاه كردستان روز چهارشنبه 13 تير ماه ضمن ديدار با دكتر محمد كافي رياست دانشگاه فردوسي مشهد و شركت در نشست معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع از برخي بخش‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد بازديد بعمل آوردند.

در نشست معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع كه با حضور جناب آقاي دكتر كيوانفر معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع، جناب آقاي دكتر مهارتي مدير برنامه، بودجه و نظارت راهبردي و جناب آقاي دكتر مه‌پيكر عضو هيات علمي دانشكده مهندسي و نماينده دانشگاه فردوسي مشهد در پروژه ”ارتقا 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين‌المللي“ برگزار گرديد، ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص وضعيت عملكرد دانشگاه فردوسي مشهد در شاخص‌هاي سنجش ارزيابي سالانه فعاليت‌هاي ارتقاي بين‌المللي دانشگا‌ه‌ها، گزارشي از نحوه برنامه‌ريزي و سازوكارهاي اجرا و پياده‌سازي برنامه فوق در دانشگاه فردوسي مشهد ارائه گرديد.
در پايان جناب آقاي دكتر سليمي از تلاش‌ها و مساعي دانشگاه فردوسي مشهد تقدير و تشكر نمودند.

IMG 20180704 100254