برگزاري چهاردهمين نشست كميسيون دايمي هيات امنا

چهاردهمين نشست كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي در روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 با حضور افراد زیر در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد. در اين نشست لوايح ارسالي از سوي موسسات عضو مطرح و براي هر يك تصميم گيري شد.

 • آقاي دكتر شريعتي نياسر- معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس كميسيون دايمي هيات امنا
 • آقاي دكتر كافي- رئيس دانشگاه فردوسي مشهد و دبير كميسيون دايمي هيات امنا
 • آقاي دكتر كيوانفر- معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فردوسي مشهد و رئيس دبيرخانه هيات امنا
 • آقاي دكتر بهرامي- معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد
 • خانم فخرايي- نماينده مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • آقاي دكتر طهمورث پور- عضو حقيقي كميسيون دايمي هيات امنا
 • آقاي دكتر لگزيان- عضو حقيقي كميسيون دايمي هيات امنا
 • آقاي دكتر آهنچيان- مدير كل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و عضو حقيقي كميسيون دايمي هيات امنا
 • آقاي دكتر صادقي سمرجاني- رئيس دانشگاه نيشابور
 • آقاي دكتر فتحي نسري- رئيس دانشگاه تربت حيدريه
 • آقاي دكتر بهشتي- رئيس دانشگاه صنعتي قوچان
 • آقاي دكتر طوسيان شانديز- رئيس دانشگاه مهندسي علوم و فناوريهاي نوين گلبهار
 • آقاي دكتر نجاري- رئيس مجتمع آموزش عالي گناباد
 • آقاي دكتر مودودي- مسئول راه اندازي مجتمع آموزش عالي تربت جام
 • آقاي دكتر معماريان خليل آباد- رئيس مركز آموزش عالي كاشمر
 • آقاي شريفي- كارشناس مسئول دبيرخانه هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد

photo 2018-07-10 22-08-46