برگزاری جلسه پروژه های عمرانی دانشکده های الهیات و معارف اسلامی و حقوق و علوم سیاسی

در راستاي اجراي مصوبه كميته عمراني دانشگاه مورخ 97/04/17، جلسه اي مشترك در روز سه شنبه مورخ 97/05/23  با حضور معاونين محترم برنامه ريزي و توسعه منابع،  اداري و مالي، روساي دانشكده هاي مربوطه، مديران محترم برنامه، بودجه و نظارت راهبردي و مدير اداري و پشتيباني دانشگاه با مجري طرح جامع و مشاوران پروژه هاي “دانشكده حقوق و علوم سياسي” و “دانشکده الهيات و معارف اسلامي” تشكيل و جزئيات طرح هاي مربوط مورد بررسي قرار گرفت.

IMG 0275