تشكيل سیزدهمین کمیته راهبری MIS

سیزدهمین جلسه کمیته راهبری MIS با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه منابع، رياست مركز فاوا، مدير برنامه، بودجه و نظارت راهبردی، مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی، آقايان دكتر لگزیان، دکتر کاهانی، دکتر طهمورث پور، رئیس اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر و رئیس گروه فرآیندها تشكيل گرديد.
در اين جلسه ضمن مروری بر گزارش پیشرفت پروژه طراحي و استقرار سيستم‌ اطلاعات مديريت، پیرامون فرهنگ سازی در خصوص مدیریت مبتنی بر اطلاعات، چالش ها و نیازهای پروژه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

photo 2018-09-04 11-07-38