لزوم تکمیل اطلاعات پایه پرسنلی توسط اعضای غیر هیات علمی

به منظور بهره مندي از توانمندي هاي كاركنان از طريق جايابي ايشان در مشاغل دانشگاه، زيرسامانه "اطلاعات پايه پرسنلي" از فرايند "نيرويابي درون دانشگاهي و انتصاب كاركنان غيرهيات علمي" در پرتال پويا استقرار يافته كه نيازمند اطلاعاتي در خصوص سوابق، توانمندي ها و نگرش­هاي شغلي كاركنان است. ضروري است كليه كاركنان محترم غير هيات علمي دانشگاه حداكثر تا تاريخ 97/7/10 نسبت به تكميل اين اطلاعات در پرتال پويا (زير بخش معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع- تشكيلات و منابع انساني-اطلاعات پايه پرسنلي) مبادرت ورزند.