مكانيزاسيون فرايند پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد


در راستاي بهبود و مكانيزاسيون فرايندها در دانشگاه فردوسي مشهد، فرايند پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد  بهبود و مكانيزه گرديد. اين فرايند توسط كارشناسان بهبود فرايندها با همكاري كارشناسان محترم مركز فاوا و كارشناسان محترم كارگزيني و مالي دانشگاه طراحي و پیاده سازی شده است.

با توجه به فرايند مكانيزه شده افراد با مستندات مربوطه به اداره كارگزيني و رفاه مراجعه نموده  و در صورت صحت اطلاعات ثبت و فرايند پرداخت آن صورت مي پذيرد.