راه اندازي سامانه همكاري مدرسان مدعو در دانشگاه فردوسي مشهد

در راستاي بهبود و مكانيزاسيون فرايندها در دانشگاه فردوسي مشهد، فرايند ثبت نام و ارسال درخواست همكاري مدرسان مدعو در دانشگاه فردوسي مشهد،  بهبود و مكانيزه گرديد. اين فرايند توسط كارشناسان بهبود فرايندها با همكاري كارشناسان محترم مركز فاوا و كارشناسان محترم معاونت آموزشي دانشگاه طراحي و پياده سازي شده است.

با توجه به فرايند مكانيزه شده، از اين پس هرگونه درخواست همكاري مدرسان مدعو بايستي از طريق ايجاد درخواست توسط متقاضي در اين سامانه ثبت و پس از تاييد مدير گروه، و كارگروه همكاري معاونت آموزشي، پيگيري شود