طراحی و استقرار سامانه ارایه خدمات رفاهی شمال به کارکنان دانشگاه

در راستاي بهبود و مكانيزاسيون فرايندها در دانشگاه فردوسي مشهد، فرایند ارایه خدمات رفاهی شمال به کارکنان دانشگاه مشهد توسط کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع (کارشناس فاوا و کارشناس فرایندهای سازمانی) با همکاری کارشناس رفاهی مدیریت اداری و پشتیبانی طراحی و مستقر گرديد.

با توجه به فرايند مكانيزه شده پس از ثبت اطلاعات پایه توسط کارشناس مدیریت اداری و پشتیبانی، امکان ثبت درخواست برای کلیه اعضای دانشگاه (اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی) از طریق پرتال پویا و افراد متفرقه از طریق پرتال خدمات فراهم شده است.