انتشار سالنامه آماري سال 1396 دانشگاه فردوسي مشهد

 

آمار و برنامه ريزي دو پديده همزاد و همراه بوده كه همواره لازم و ملزوم يكديگرند و در تعامل با هم معني و مفهوم مي يابند. انتشار سالنامه آماري دانشگاه از سال 1386 تا كنون با هدف تهيه و گردآوري اطلاعات، اقدامي است كه قطعاً استمرار آن ما را به هدف كلان "مديريت مبتني بر اطلاعات" كه از اركان اصلي رشد و تداوم يك سازمان مي باشد، نزديك مي نمايد. از اين رو سالنامه آماري سال 1396 دانشگاه را با هدف بيان شده تدوين و در اختيار كليه مديران و علاقه مندان قرار مي دهيم. اميد است با همراهي مديران ارشد، سيستم اطلاعات مديريت (MIS) كه در دست اقدام اين معاونت مي باشد استقرار مطلوب يافته و در سال هاي آتي سالنامه هاي جامع تري ارائه گردد.

سالنامه 1396 دانشگاه فردوسی مشهد