ابقای مدیران برنامه، بودجه و نظارت راهبردی، منابع انسانی و تحول سازمانی و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات


در احکامی جداگانه توسط ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر مهارتی در سمت مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی، جناب آقای دکتر پویا در سمت مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی و جناب آقای دکتر حسینی سنو در سمت رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه  به مدت دو سال ابقا شدند.