انتصاب اعضاي كارگروه تدوين دومين برنامه راهبردي دانشگاه

 در احکام جداگانه‌ای که توسط دکتر محمد  کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد،  مدیر گروه مطالعات آمایش و آینده پژوهی و مدیر گروه تلفیق و تدوین سطوح برنامه در تدوین دومین برنامه راهبردی و اعضای کارگروه تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند.

در بخشی از این احکام آمده است:

با عنایت به آغاز تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، نظر به تجربه و شایستگی های جنابعالی و بنابر پیشنهاد مدیر محترم برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه، به موجب این حکم به عنوان عضو کارگروه تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد" منصوب می شوید. امید است با هماهنگی کامل با حوزه برنامه ریزی و اعضای شورای راهبردی و با بکارگیری تمامی ظرفیت های موجود در داخل و خارج از دانشگاه در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشید.

اعضای کارگروه تدوین دومین برنامه راهبردی:

دکتر غلامرضا ملک زاده، عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی (مدیر گروه تلفیق و تدوین سطوح برنامه)

دکتر اکبر حیدری، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (مدیر گروه مطالعات آمایش و آینده پژوهی)

دکتر روح الله اسلامی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

دکتر داود قرونه، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

خانم دکتر شعله ارسطوپور، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

بر اساس حکم مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه، احسان سالاری، کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع به عنوان مدیر اجرایی کارگروه تدوین دومین برنامه راهبردی منصوب شد.