انتصاب مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان دبیر برنامه‌وبودجه دانشگاه‌های منطقه 9 کشور

دکتر یعقوب مهارتی، مدیر برنامه‌، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی که از سوی دکتر محمدتقی نظر پور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد به‌عنوان دبیر برنامه‌وبودجه دانشگاه‌های منطقه 9 کشور منصوب شد.

در حکم دکتر  مهارتی آمده است: با توجه به برگزاری انتخابات و نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزنده جناب عالی، به عنوان دبیر برنامهو بودجه منطقه 9 منصوب می شوید. انتظار دارد با هماهنگی کامل دبیرخانه مناطق حوزه مأموریتی نسبت به تشکیل منظم جلسات، پیگیری مصوبات و انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف مندرج در دستورالعمل و شیوه‌نامه مناطق، اقدام شایسته را مبذول فرمانید.

امید است با استعانت از خدای متعال و همکاری و همراهی مسئولان محترم دانشگاه‌های منطقه در کمک به تحقق اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیروز باشید

                          محمدتقی نظر پور

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری

maharatidr