سومین جلسه شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید.

سومین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با حضور اعضا در روز سه شنبه مورخ 1398/5/1 در محل اتاق ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید.

photo 2019-07-27 10-38-01 - Copy

اعضای شورای راهبردی دانشگاه

اعضای دبیرخانه تدوین دومین برنامه راهبردی