طراحی و استقرار سامانه خدمات خودرویی

در راستاي بهبود و مكانيزاسيون فرايندها در دانشگاه فردوسي مشهد، طراحي فرايند و سامانه  ارايه خدمات خودرويي در سال 1398 توسط اين معاونت صورت گرفت و هم اكنون آماده بهره برداري توسط واحدهاي محترم دانشگاه مي باشد. لينك سامانه مذكور در سامانهجامع خريدبه عنوان يكي از عناوين خدمات آن تعريف شده است. كاربران مي توانند با مراجعه به سامانه خريد،  از طريق گزينهدرخواست كالا/خدماتعنوانخدمات خودروييرا از تبدرخواست خدماتانتخاب نموده و درخواست خود را ارسال نمايند. درخواست پس از تاييد و تامين اعتبار توسط مديريت واحد جهت انجام به مديريت اداري و  پشتيباني ارسال مي گردد.