طراحي فرايند و سامانه ارايه كار دانشجويي

در راستاي بهبود و مكانيزاسيون فرايندها در دانشگاه فردوسي مشهد، طراحي فرايند و سامانه ارايه كار دانشجويي در سال 1398-1397 توسط معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع صورت گرفت و هم اكنون آماده بهره برداري توسط واحدهاي محترم دانشگاه مي باشد. لينك سامانه مذكور در سامانهمعاونت دانشجوييبه عنوان يكي از عناوين خدمات آن تعريف شده است. كاربران مجاز واحدها مي توانند با مراجعه به سامانه معاونت دانشجويي، از منويكار دانشجويي گزينهدرخواست و پيگيري كار دانشجوييرا انتخاب نموده و در صورت وجود اعتبار لازم براي كار دانشجويي درخواست خود را ارسال نمايند.