مراحل و زمان بندی تدوین دومین برنامه راهبردی

 

تاریخ پایان

تاریخ شروع

گام

   

فاز صفر- آمادگی (برنامه ریزی برای تدوین برنامه)

1398/4/1

1398/2/15

         تشکیل دبیرخانه تدوین

1398/3/31

1398/3/15

         تشکیل شورای راهبردی

1398/3/23

1398/3/1

         تشکیل کارگروه‌های مطالعاتی

1398/6/5

1398/5/22

         بسته جامع آگاهی بخشی

   

فاز 1- تجزیه و تحلیل

1398/5/15

1398/3/1

مرور انتقادی اولین برنامه راهبردی دانشگاه

1398/5/1

1398/3/15

واکاوی مدل‌های برنامه‌ریزی راهبردی

1398/6/20

1398/4/15

تشریح فلسفه‌ها و مکاتب مرتبط با دانشگاه‌ها

1398/6/2

1398/5/1

مطالعه تطبیقی برنامه های راهبردی دانشگاه‌‌های داخل و خارج از کشور

1398/5/2

1398/4/1

تحلیل اسناد فرادستتحلیل ذی نفعان

پایش محیطی

//

//

        تحلیل محیط درونی دانشگاه         تحلیل محیط بیرونی دانشگاه

 

 

شناسایی موضوعات راهبردی دانشگاه

 

 

فاز 2- برنامه ها (ارکان جهت ساز)

 

 

چشم انداز، بیانیه ماموریت و اهداف