دستاوردها- تدوین دومین برنامه راهبردی

 • مطالعات پشتیبان
  • مرور انتقادی اولین برنامه راهبردی
  • واکاوی مدل های برنامه ریزی راهبردی
  • فلسفه وجودی دانشگاه
  • مطالعه تطبیقی برنامه راهبردی دانشگاه های داخل و خارج
  • تحلیل ذی نفعان
  • تحلیل اسناد فرادست
 • تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی
  • نقاط قوت دانشگاه
  • نقاط ضعف دانشگاه
  • فرصت ها
  • تهدیدها
  • آرمان
  • موضوعات راهبردی دانشگاه
 • ارکان جهت ساز
  • چشم انداز
  • بیانیه ماموریت
  • اهداف کلان