استقرار و اجراي سامانه تخصيص و جابجايي اعتبارات

 سامانه “ تخصيص اعتبارات هزينه اي دانشگاه”در سال 1398توسط معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع طراحي و از آذرماه سال 1398 به صورت آزمايشي به اجرا درآمده است. از جمله امكانات سامانه مذكور مي توان به  ايجاد “درخواست تخصيص ” و  ايجاد “درخواست جابجايي تخصيص توسط واحدها  اشاره نمود. لينك سامانه مذكور در سامانه “بودجه ريزي دانشگاه” تعريف شده است. كارشناسان حسابداري واحدها مي توانند با مراجعه به سامانه بودجه ريزي،  از طريق گزينه “تخصيص و اعتبار” عنوان “درخواست تخصيص جديد” را انتخاب و درخواست خود را با تعيين نوع آن كه مي تواند درخواست تخصيص يا جابجايي باشد، ارسال نمايند.