برگزاری جلسه تحليل محيط درونی و بيرونی دانشگاه با حضور روسای دانشکده¬ها

در راستای تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه، جلسه ای به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید، آرمان و موضوعات راهبردی با حضور روسای دانشکده ­ها، معاون برنام ه­ریزی و توسعه منابع و دبیر شورای راهبردی در روز چهارشنبه 20 آذر در سالن شورای سازمان مرکزی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص مدل دومین برنامه راهبردی (مصوب شورای راهبردی) توسط آقای دکتر مهارتی ارائه گردید و سپس روسای دانشکده ­ها در خصوص نقاط قوت، ضعف فرصت و تهدیدهای دانشگاه، نظرات خود را مطرح نمودند.

IMG 0813IMG 0816