"تشکیل اولین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه"

اولین جلسه "کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه" روز سه شنبه مورخ 1398/10/10 با حضور جمعی از اعضا، در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه، نقش دانشگاه‌ها را در تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین و خلاصه‌ای از پیشینه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ارائه نمودند و سپس جناب آقای دکتر ارشدی دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه، ضمن ارائه مقدماتی در خصوص مفاهیم اقتصاد مقاومتی، اقدامات قابل انجام از سوی دانشگاه در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه و کشور را ذکر نمودند. در ادامه هر یک از اعضا به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند و مقرر گردید در جلسه آتی در خصوص اهداف، رسالت‌ها و شرح وظایف دقیق کارگروه مزبور بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.

IMG 6684IMG 6685