باز طراحي فرايند “اسكان در سراي اساتيد”

 

در راستاي بهبود فرايندهاي دانشگاه،  باز طراحي فرايند “اسكان در سراي اساتيد”  در سال 98 در دستور ​كار معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع قرار گرفت كه پس از طراحي مجدد فرايند با ديد مكانيزاسيون و رعايت شرايط آيين نامه ي مربوطه،  آماده بهره برداري توسط واحدهاي دانشگاه مي باشد. با توجه به مراحل فرايند، متقاضيان اسكان در سراي اساتيد كه اعضاي محترم هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاه مي باشند،  مي بايست از طريق “پرتال پويا، منوي اداري و مالي، زير منوي رفاهي گزينه سراي اساتيد” را انتخاب نموده و چنانچه واجد شرايط اوليه اسكان باشند، مي توانند درخواست خود را ارسال نمايند، وضعيت درخواست ارسال شده پس از بررسي در شوراي رفاهي دانشگاه تعيين و در صورت تاييد، كارشناس ستاد رفاهي مي تواند واحد را تحويل متقاضي دهد.