دانشگاه ‌فردوسی مشهد، دانشگاه سرآمد در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه‌های انسانی کشور

در دومین روز از برگزاری کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی که بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با حضور دکتر محمد‌تقی نظر پور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کنفرانس، دکتر اباصلت خراسانی، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم از دانشگاه‌ها و سازمان‌های برتر در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه‌های انسانی تقدیر شد.

در این آیین از پنج دانشگاه، چهار سازمان و هفت منطقه شهرداری تهران تقدیر شد که دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دانشگاه‌‌های شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، یزد و شیراز، عنوان دانشگاه‌های سرآمد کشور در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه‌های انسانی را به خود اختصاص دادند. همچنین دکتر حسین انصاری به نمایندگی از دانشگاه جایزه این بخش را دریافت نمودند.

توسعه سرمایه انسانی از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی و طرح‌های شایستگی توسط مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، بطور سالیانه برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد که در سال 1397 تعداد 733 نفر از کارکنان، 274 نفر از اعضای هیات علمی، و 24 نفر از مدیران دانشگاه از این دوره‌ها استفاده و در راستای توسعه شخصی بهره برده‌اند.