برگزاری يازدهمين جلسه شورای راهبردی دانشگاه

یازدهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «مرور انتظارات ذی­نفعان درونی و بیرونی دانشگاه» سه شنبه، 16 اردیبهشت ماه با حضور جناب آقای دکتر کافی و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید و مقرر گردید در جلسه آینده نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، آرمان و چالش­های بدست آمده از مصاحبه با اعضای دانشگاه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.